0

કોન્ડોમ લોડા સાથે લેજે

છોકરી: મારે હમણાં છોકરું નથી જોતું, શું કરું?
ડોક્ટર: લો, આને લઇ લેજો.
છોકરી: પાણી સાથે લઉં કે દૂધ સાથે?
ડોક્ટર: આ કોન્ડોમ છે, લોડા સાથે લેજે .

No votes yet.
Please wait...

allnewallpaper

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *