0

કોન્ડોમ લોડા સાથે લેજે

કોન્ડોમ લોડા સાથે લેજે

છોકરી: મારે હમણાં છોકરું નથી જોતું, શું કરું? ડોક્ટર: લો, આને લઇ લેજો. છોકરી: પાણી સાથે લઉં કે દૂધ સાથે? ડોક્ટર: આ કોન્ડોમ છે, લોડા સાથે લેજે .